Εvents Επαιδευτικής Ρομποτικής σε καταστήματα Cosmote

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO EXPERIENCE 2019»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99  (εφεξής «ΟΤΕ» ή Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 2, και Καποδιστρίου 54, με ΑΦΜ 094413410 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ: 001630201000, (εφεξής καλούμενη   «ΜULLENLOWE » ή «Διαφημιστική») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια για την  διενέργεια κλήρωσης για την απόδοση δώρων με τίτλο «ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO EXPERIENCE 2019» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής και για όσους λάβουν μέρος στα events (εκδηλώσεις) ρομποτικής της Διοργανώτριας, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά κατωτέρω στον όρο 4.3..

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά οι γονείς / κηδεμόνες / ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για να δηλώσει συμμετοχή κάποιος (εφεξής «Συμμετέχων») στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση αυτού θα πρέπει

α) να προβεί σε ηλεκτρονική διαδικασία καταχώρησης της συμμετοχής του, καθώς και

β) να συνοδεύσει τον ανήλικο ηλικίας 6-12 ετών  στον χώρο του event, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους όρους 4.1 και 4.2.

Δεν έχουν  δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, εν γένει του Ομίλου εταιριών ΟΤΕ και της εταιρείας MULLENLOWE, των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα καταστήματα  ΓΕΡΜΑΝΟΣ COSMOTE, COSMOTE corner και των συνδεδεμένων με τις εταιρείες αυτές επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. franchising), καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι των προαναφερόμενων και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατ’ άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα  ικανοί (κατ’ άρθρο 129ΑΚ) . Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα  δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες ενώ η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

 

 1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί,  οποτεδήποτε για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του ανωτέρω όρου 1.

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την αποδοχή και παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους παρόντες όρους.

Η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωμα να αποκλείσει  από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που κατά την άποψη τους είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους, ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος ή χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα και εφαρμογή του προγράμματος, προκειμένου να διακινήσουν άσεμνο ή προσβλητικό υλικό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. H Διοργανώτρια  δεν φέρει  οιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων από τις αιτίες αυτές  ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια του Προγράμματος.  Εάν  για οποιονδήποτε λόγο από όσους προαναφέρθηκαν  αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στο Πρόγραμμα, χάνεται  αυτομάτως και οριστικά κάθε  δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το  Πρόγραμμα θα διαρκέσει από 17.12.2018 μέχρι και 05.01.2019 (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site του Προγράμματος (www.cosmoteroboexperience.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Για να δηλώσει συμμετοχή κάποιος  στο Πρόγραμμα  θα πρέπει να προβεί σε ηλεκτρονική διαδικασία καταχώρησης της συμμετοχής του συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην online εφαρμογή που βρίσκεται στο www.cosmoteroboexperience.gr

 Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής :

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EVENT

 1. Το κατάστημα COSMOTE
 2. Την ημερομηνία και
 • Την ώρα

που επιθυμεί να συμμετάσχει με το ανήλικο προστατευόμενο παιδί

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Του συμμετέχοντος γονέα/κηδεμόνα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα

 1. Όνομα
 2. Επίθετο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 1. Email

Του ανηλίκου 

 1. Όνομα
 2. Ηλικία

Περαιτέρω ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ιδίου αλλά και του ανήλικου (όρος 9) τικάροντας στα σχετικά κουτάκια. Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του και αυτών του ανήλικου και δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά στοιχεία του προστατευόμενου ανηλίκου και τα δικά του είναι αληθή και ακριβή. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας ενδέχεται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο αυτής, χωρίς ανάληψη οιασδήποτε περαιτέρω ευθύνης της Διοργανώτριας. Όταν ο συμμετέχων ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων/πληροφοριών, το σύστημα θα εμφανίσει μια οθόνη επιβεβαίωσης και θα του χορηγηθεί ένας ‘μοναδικός αριθμός’ με τον οποίο ο προστατευόμενος ανήλικος θα μπορεί να λάβει μέρος στα events (εκδηλώσεις) ρομποτικής. Διευκρινίζεται ρητά ότι ο ανήλικος  θα μπορεί να ‘παίξει’ στις διαγωνιστικές πίστες, που θα οργανωθούν στα πλαίσια του event, μόνο με συνοδεία του συμμετέχοντος γονέα/κηδεμόνα/ασκούντος την γονική μέριμνα.  Η συμμετοχή στην κλήρωση επικυρώνεται και κατοχυρώνεται μόνο εφόσον ο μοναδικός αριθμός χρησιμοποιηθεί μέσω της συμμετοχής στα events. Σε αντίθετη περίπτωση η καταχώρηση μόνον των στοιχείων χωρίς συμμετοχή στα events δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) και μόνο  συμμετοχής ανά προστατευόμενο ανήλικο στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση.

Κάθε  παιδί που λαμβάνει μέρος στο event, θα λαμβάνει ένα αναμνηστικό δώρο από τη Διοργανώτρια και συγκεκριμένα ένα (1) σετ ακουστικών Bluetooth.

4.2 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος,  επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (Server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική  δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 11 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

 

4.3 Τα events, στα οποία θα πρέπει να λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες με τα παιδιά τους προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα και  στην διαδικασία κλήρωσης αυτού θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά σε επιλεγμένα καταστήματα της Διοργανώτριας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και Πάτρα, στα οποία θα διοργανωθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες τα events (εκδηλώσεις) ρομποτικής.

 

Τα καταστήματα COSMOTE που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι:

 

Α/Α

KATAΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΗΜΕΙΟY ΠΩΛΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΚ

1

Χαλανδρίου

2106755299

Λ.Πεντέλης

7-9

Αθήνα

Αττικής

15233

2

theMall Athens

2106179293

A.Παπανδρέου

35

Αθήνα

Αττικής

15122

3

Πάτρας

2610310399

Γούναρη

 

38

Πάτρα

Αχαΐας

26222

4

Θεσσαλονίκης

2310266099

Ερμού

40

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκης

54623

5

Τρικάλων

2431072799

Πλατεία 25ης Μαρτίου

 

Τρίκαλα

Τρικάλων

42100

 

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των events στα ανωτέρω καταστήματα COSMOTE είναι:

 

Α/Α

KATAΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1

Χαλανδρίου

20 Δεκεμβρίου  2018

17.00 – 21.00

 

 

21 Δεκεμβρίου  2018

17.00 – 21.00

 

 

22 Δεκεμβρίου  2018

13.00 – 17.00

2

The Mall Athens

23 Δεκεμβρίου  2018

15.00 - 19.00

 

 

24 Δεκεμβρίου  2018

15.00 - 19.00

 

 

27 Δεκεμβρίου  2018

16.00 - 20.00

3

Πάτρας

20 Δεκεμβρίου  2018

17.30 – 21.00

 

 

21 Δεκεμβρίου  2018

17.30 – 21.00

 

 

22 Δεκεμβρίου  2018

13.00 – 17.00

4

Θεσσαλονίκης

27 Δεκεμβρίου  2018

17.00 – 21.00

 

 

28 Δεκεμβρίου  2018

17.00 – 21.00

 

 

29 Δεκεμβρίου  2018

12.30 – 16.30

5

Τρικάλων

3 Ιανουαρίου 2019

16.00 – 20.00

 

 

4 Ιανουαρίου 2019

16.00 – 20.00

 

 

5 Ιανουαρίου 2019

11.00 – 15.00

 

 

5 ΚΛΗΡΩΣΗ

5.1. Η Κλήρωση των «Νικητών» του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιανουαρίου 2019, στις 11.00 στα γραφεία της MULLENLOWE παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ή/και της διαφημιστικής ή/και συμβολαιογράφου. Η ανάδειξη/κλήρωση των νικητών θα γίνει μέσω πέντε (5) διαδοχικών κληρώσεων, μία (1) για κάθε κατάστημα COSMOTE, στο οποίο διεξήχθησαν events, όπως αναφέρονται στον όρο 4.3. Η κάθε διαδοχική κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή ανά κατάστημα και έναν (1) επιλαχόντα ανά κατάστημα, κατά χρονική σειρά κλήρωσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής της κάθε κλήρωσης δεν αποδεχθεί το δώρο του. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών και επι τη βάση πέντε (5) συγκεντρωτικών Excel (ένα ανά κατάστημα/κλήρωση), στα οποία θα έχουν καταχωρηθεί όλοι οι επικυρωμένοι μοναδικοί αριθμοί όσων έλαβαν μέρος στα events σε κάθε κατάστημα και τα αντιστοιχουντα στοιχεία των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά για όλα τα καταστήματα/κληρώσεις. Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην κλήρωση με δικές του δαπάνες και έξοδα.

5.2. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της Κλήρωσης, με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.cosmoteroboexperience.gr αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα.

 

 1. ΔΩΡΑ

6.1.Τα δώρα του Προγράμματος είναι :

 • Για τα events που θα διεξαχθούν στο κατάστημα COSMOTE Xαλανδρίου:

Μία (1) ετήσια Υποτροφία μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, του οργανισμού STEM Education

 

 • Για τα events που θα διεξαχθούν στο κατάστημα COSMOTE the Mall Athens:

Μία (1) ετήσια Υποτροφία μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, του οργανισμού STEM Education

 

 • Για τα events που θα διεξαχθούν στο κατάστημα COSMOTE Πατρών:

Μία (1) ετήσια Υποτροφία μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, του οργανισμού STEM Education

 

 • Για τα events που θα διεξαχθούν στο κατάστημα COSMOTE Θεσσαλονίκης:

Μία (1) ετήσια Υποτροφία μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, του οργανισμού STEM Education

 

 • Για τα events που θα διεξαχθούν στο κατάστημα COSMOTE Τρικάλων:

Ένα (1) kit ρομποτικής LEGO Education, WeDo 2.0

 

 

6.2.Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, είναι προσφορα των Δωροθετων ορισμένα ως ανωτέρω από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των διοργανωτριών δύνανται αυτές και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν  ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του  νικητή.  . Για οποιοδήποτε ελάττωμα του Δώρου ο νικητής  μπορεί να απευθύνεται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος  και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  παύει να υφίσταται.

6.3. Ο συμμετέχων / νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την διαφημιστική εταιρία MULLENLOWE , μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την διεξαγωγή  της κλήρωσης για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του  δώρου που κέρδισε. Κατά την επικοινωνία της διαφημιστικής εταιρίας με κάθε Νικητή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας στα γραφεία της την διαφημιστικής εταιρίας [MULLENLOWE, Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 2, και Καποδιστρίου 54, - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός  20 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι επιλαχόντες κατά χρονική σειρά της κλήρωσης τους. Η διάρκεια απόπειρας επικοινωνίας με τους επιλαχόντες θα είναι συνολικά 10 ημέρες.

6.4. Η Διοργανώτρια  δε φέρει  ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει και η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την αποστολή του σχετικού email, που θα έχουν δηλώσει ή /και με απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. 

 

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

7.1. Εφόσον υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή πραγματοποιείται η παράδοση εντός 20 (ημερολογιακών) ημερών από την επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία ή δεν καταστεί για άλλους λόγους (πχ άρνηση του νικητή να παραλάβει το δώρο ή να συμπληρώσει τη φόρμα παραλαβής  και τα άλλα προβλεπόμενα έντυπα ή να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) δυνατή η παράδοση του δώρου στο νικητή τότε αυτός χάνει  αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του στην απόδοση του δώρου. Σε αυτήν την περίπτωση η Διοργανώτρια  απαλλάσσεται  οριστικά από κάθε υποχρέωσή της  προς τον νικητή  και δικαιούται  να διαθέσει  το δώρο στους επιλαχόντες,  ή εφόσον ούτε αυτό καταστεί δυνατό  να το ακυρώσει  ή να το διαθέσει  κατά την απόλυτη  διακριτική της  ευχέρεια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές  είναι:

α) η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους σε ισχύ για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας και διαβατηρίου σε ισχύ ή οιουδήποτε άλλου έγγραφου που πιστοποιεί την ηλικία των ανηλίκων και την σχέση τους με τον ενήλικα συμμετέχοντα γονέα/κηδεμόνα/ασκούντα  τη γονική μέριμνα

                β) η υπογραφή από τον συμμετέχοντα της φόρμας αποδοχής δώρου. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

7.2. Για τους νικητές που διαμένουν σε περιοχές εντός Ελλάδας όπου δεν υπάρχει κατάστημα της Διοργανώτριας, τα δώρα θα τους αποσταλούν με επιμέλεια της Διοργανώτριας και δαπάνες της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας / ηλικίας / σχέσης από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας, και ο νικητής υποχρεούται να επιδείξει σ’ αυτόν τα ανωτέρω δικαιολογητικά του όρου 7.1. και να παραδώσει υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ως και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της μεταφορικής εταιρείας.

7.3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο συμμετέχων / νικητής δύναται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την διοργανώτρια εταιρεία και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

7.4. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων / νικητής δεν θα θεωρείται δικαιούχος των δώρου, εάν δεν έχει περατωθεί η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων του και παράδοσης του δώρου όπως προβλέπεται παραπάνω. Μόνη η δημοσίευση του αποτελέσματος της κλήρωσης ή του ονόματος του νικητή στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας χωρίς την παράλληλη συμμόρφωσή του με τους παρόντες όρους.

7.5. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται

7.6 Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας , χωρίς την υποχρέωση  ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

 

 1. 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση (σε περίπτωση παράδοσης δώρου) του συμμετέχοντα , εφόσον ο συμμετέχων έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο συναίνεσης, καθώς και όνομα και ηλικία του παιδιού .

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας αυτού, την συμμετοχή στα events ως ανωτέρω, την διεξαγωγή της κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων. Τα δεδομένα διατηρούνται για 1 μήνα από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

 

- την ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 2, και Καποδιστρίου 54, με ΑΦΜ 094413410 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ: 001630201000

 

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

 • όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση (σε περίπτωση παράδοσης δώρου) του καθώς και όνομα και ηλικία του προστατευόμενου ανήλικου.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (“OTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για το Πρόγραμμα. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2106177700, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ , Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO EXPERIENCE 2019»

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος  και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το παρόν Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών, Αθηνών Κωνσταντίνο Χρ. Γεωργιάδη, Μασσαλίας 3, Αθήνα (τηλ. 2103822415). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος Προγράμματος. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος  έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  οποτεδήποτε να προβαίνει σε τροποποίηση των  παρόντων  όρων ,  να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος ή /και να ματαιώσει το Πρόγραμμα και  να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στον ως άνω Συμβολαιογράφο, στον οποίο έχουν κατατεθεί και οι παρόντες όροι και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

 

12.. Η συμμετοχή  στο Πρόγραμμα  συνεπάγεται τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.cosmoteroboexperience.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαφημιστικής . Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική  δεν ευθύνεται  για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ  ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

« ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO  EXPERIENCE 2019»

(με τη διαδικασία κλήρωσης)

 

Κατόπιν συμμετοχής μου μετα του ανήλικου ………………………………………………………………………. στην προωθητική ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE  ROBO EXPERIENCE 2019» δηλώνω ότι αποδέχομαι για λογαριασμό του ως ασκούντος την  γονική μέριμνα το δώρο του όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

1   ……………………………

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

          Υπογραφή

 

Κατάστημα συμμετοχής

 

 

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι των Διοργανωτριών.

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη MULLENLOWE ενώ το άλλο αποδίδεται στον παραλαβών το δώρο. Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr 

Αθήνα, …………..2019

 

 

___________________________

Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή