Εvents Επαιδευτικής Ρομποτικής σε καταστήματα Cosmote

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

www.cosmoteroboexperience.gr

(Data Privacy Notice)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice),  που μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση  της ιστοσελίδας www.cosmoteroboexperience.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα).

 1.  Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες.

 1. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

 1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό ;

Για την παροχή  υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε :

 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή ή/και την ταυτοποίησή σας στις φόρμες εγγραφής όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Ονοματεπώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου συμμετέχοντα, καθώς και όνομα και ηλικία του προστατευόμενου ανήλικου).
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται σε ψευδώνυμη μορφή στην εταιρία Google, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ανάλυση με σκοπό την βελτίωση των ιστοσελίδων μας. Σημειώνουμε ότι ως ψευδώνυμα δεδομένα εννοούμε τα δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς την χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών σας.
 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Τα δεδομένα διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της λήξης της προωθητικής ενέργειας «ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO EXPERIENCE 2019» και απόδοσης των δώρων στους νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την προωθητική ενέργεια,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

 Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες διατηρούνται για 26 μήνες.

 1. Η ΟΤΕ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η ΟΤΕ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 3. Σε περίπτωση που η ΟΤΕ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;Για την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας καθώς και για τη διοργάνωση και υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας ‘ΚΛΗΡΩΣΗ COSMOTE ROBO EXPERIENCE 2019’ συνεργαζόμαστε με την ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία ‘MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ’, που εδρεύει στην Ελλάδα.
  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  Πέραν της εταιρίας ‘MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ’, o OTE δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
  Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον ΟΤΕ για:
 • Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 • Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).
 1. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

O OTE λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

 1. Υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους

Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics.Το Google Analytics είναι μια web analytics υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc ("Google"), για να βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες μας. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μπορεί να μεταδοθούν στο Google και αποθηκεύονται στους κεντρικούς υπολογιστές τους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να καταρτίσουμε εκθέσεις και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το site. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή (εφαρμόζεται το IP Anonymization in Analytics της Google), συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από όπου οι επισκέπτες έχουν έρθει στο site και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

NAME

PURPOSE

EXPIRES

_utma

Γνωστοποιεί αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας ξανά, έτσι ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε πόσοι από τους επισκέπτες μας είναι νέοι στο group.atradius.com ή σε μια συγκεκριμένη σελίδα

2 έτη από την εγκατάσταση/ενημέρωση

_utmb

Λειτουργεί με _utmc για να υπολογίσει το μέσο χρονικό διάστημα που περάσατε στον ιστότοπο 

εγκατάσταση/ενημέρωση

_utmc

Λειτουργεί με _utmb για να υπολογίσει πότε κλείσατε τη μηχανή αναζήτησης

όταν κλείνετε τη μηχανή αναζήτησης

_utmt

Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την ταχύτητα αναζήτησης

10 λεπτά

_utmv

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie δημιουργείται, όταν ένας προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη μέθοδο _setCustomVar με μια προσαρμοσμένη μεταβλητή σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie χρησιμοποιήθηκε επίσης για την εκπίπτουσα μέθοδο _setVar. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics

2 έτη από την εγκατάσταση/ενημέρωση

_utmz

Ενημερώνει πώς φθάσατε στην ιστοσελίδα μας(π.χ. από μια άλλη ιστοσελίδα ή μια μηχανή αναζήτησης)

6 μήνες από την εγκατάσταση/ενημέρωση

_utmt_rollupTracker

Παρακολουθεί πολλαπλούς τομείς των δικτυακών τόπων

30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση

_utmt_oldTracker

Καταργεί το παλιό κώδικα ιχνηλασίας

30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση